ПОЛИТИКА

 за обработването на лични данни на физически лица от “РИНА КОНСУЛТ” ООД и предприеманите от дружеството мерки за защита на тези данни

Настоящият документ е съставен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679О на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., наричан за краткост GDPR или Регламента, на относимите разпоредби на Закона за защита на личните данни, на подзаконовите актове по прилагането му, както и насоките на Комисията за защита на личните данни. Неговата цел е да опише подхода към законосъобразното обработане на Вашите лични данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от „РИНА КОНСУЛТ“ ООД дейност.

Политиката включва следната информация:

 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С НЕГО
 2. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ
 3. ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ
 4. ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДАННИТЕ /ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ/
 5. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ
 6. КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ
ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С НЕГО

Търговско дружество „РИНА КОНСУЛТ“ ООД, представлявано от своя управител, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. “Хаджи Димитър” бл.57, вх.А, ет.2 обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

Можете да се свържете с нас по въпроси, касаещи обработваните от нас Ваши лични данни на следния телефон: 0886 71 90 54, както и на адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Хаджи Дмитър“, бл. 57, вх. А, ет. 2  или електронен адрес: rinaconsult@abv.bg.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ

Обработваните от дружеството лични данни имат за цел да съдействат за осъществяване на извършваната от него дейност и по-конкретно:

 • Да поддържа граждански правоотношения със своите служители/сътрудници при спазване на относимата нормативна уредба;
 • Да поддържа договорни отношения с физически лица – клиенти/възложители и/или физически лица, представляващи клиенти/възложители при и по повод осъществяването на основната и/или съпътстващите дейности на Дружеството при спазване на относимата нормативна уредба;
 • Да поддържа партньорски отношения с трети лица, за осъществяване на основната и/или която и да е от съпътстващите я дейности, включително, но не само: счетоводители, данъчна администрация, Агенция по вписванията; Служба по трудова медицина; Главна инспекция по труда, Банки, Застрахователни компании и застрахователни брокери, нотариуси и др. в изпълнение на изискванията на законодателството.

За постигане на по-горе изброените цели, търговско дружество „РИНА КОНСУЛТ“ ООД обработва следните категории и конкретни видове данни:

 1. ЛИЧНИ ДАННИ, МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ и ПАРТНЬОРИ:
 • имена – за целите на сключване на договори;
 • ЕГН;
 • адрес – за кореспонденция за нуждите на нуждите на конкретен договор; електронна поща;
 • телефонни номера – личен/ служебен, на който физическото лице се е съгласило да получава обаждания;

Данните се съхраняват в регистър „Клиенти/ доставчици/ партньори”.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ, МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ГРАЖДAНСКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ СЪС СЛУЖИТЕЛИ/СЪТРУДНИЦИ:
 • имена – за граждански договори, за пълномощни и пр.;
 • адрес – за кореспонденция за нуждите на конкретен договор; електронна поща;
 • телефонни номера – личен/ служебен, на който субектът се е съгласил да получава обаждания;
 • ЕГН /ЛНЧ;
 • дипломи, сертификати, относими към длъжността;
 • лични банкови сметки – за изплащане на възнаграждения;
 • автобиографии (CV) – при кандидатстване и/или постъпване на работа.

Данните се съхраняват в регистър „Граждански договори/авторски договори”.

ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ

Търговско дружество „РИНА КОНСУЛТ“ ООД обработва законосъобразно горепосочените лични данни, изцяло или като отделни видове, на основанията, предвидени в чл.6 от Регламента, като най-често се обработват на следните основания:

Договорно основание

Ние обработваме Вашите лични данни, когато това е необходимо за предприемане на стъпки за сключване на договор с Вас/представляваното от Вас лице или за изпълнение на вече сключен договор.

Ако Вие не предоставите личните си данни, ние няма да влезем  в правоотношение с Вас.

Законово задължение

В случаите, когато спрямо дружеството се прилагат редица нормативни задължения, предвидени в различни законодателни актове /както на национално ниво, така и съгласно законодателството на ЕС/, с оглед на тяхното изпълнение ние обработваме Вашите лични данни за спазване на съответното задължение, което се прилага спрямо нас. Например:  подаване на информация и отчети към НАП и други държавни органи в съответствие с приложимото национално законодателство.

Ако Вие не предоставите личните си данни, ние няма да влезем в правоотношение с Вас.

Съгласие

В други случаи дружеството обработва Вашите лични данни единствено въз основа и след получаване на Вашето изрично съгласие за това.

ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДАННИТЕ /ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ/
 • Относно данните, които се съхраняват в регистър „Клиенти/ доставчици/ партньори“

Данните от регистъра не се предоставят на трети лица, с изключение на съответните компетентни органи, когато това се изисква от закона.

Данните в регистъра на хартиен и технически носител се обработват от фирма “Блу Скай Майнинг” ЕООД, която осигурява оперативен счетоводител за извършване на счетоводната дейност в дружеството. Правата и задълженията на фирмата по отношение на обработването на лични данни се определят в договора между „РИНА КОНСУЛТ“ ООД и “Блу Скай Майнинг” ЕООД, както и в ИНСТРУКЦИЯ относно защита на личните данни, обработвани от „РИНА КОНСУЛТ“ ООД, утвърдена на 23.05.2018 година.

 • Относно данните, които се съхраняват в регистър „Граждански договори/авторски договори”.

Данните от регистъра не се предоставят на трети лица, с изключение на предаването на справки в НОИ и НАП, съгласно изискванията на съответните нормативни актове.

Данните в регистъра на хартиен и технически носител се обработват от фирма “Блу Скай Майнинг” ЕООД, която осигурява оперативен счетоводител за извършване на счетоводната дейност в дружеството. Правата и задълженията на фирмата по отношение на обработването на лични данни се определят в договора между „РИНА КОНСУЛТ“ ООД и “Блу Скай Майнинг” ЕООД, както и в ИНСТРУКЦИЯ относно защита на личните данни, обработвани от „РИНА КОНСУЛТ“ ООД, утвърдена на 23.05.2018 година. 

 
СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ 

съхранява Вашите лични данни за следните срокове:

Регистър „Клиенти/доставчици/партньори“

Данните се съхраняват за срок от 5 /пет/ години от приключване на съответния случай, съгласно чл. 47, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

Регистър „Граждански договори”

Данните се съхраняват за срок от 5 /пет/ години, считано от 01 януари на годината следваща годината на плащане на хонорара, съгласно чл. 38, ал. 1 т. 4 ДОПК.

КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ

Имате следните права по отношение на обработваните от търговско дружество „РИНА КОНСУЛТ“ ООД Ваши лични данни :

 • право на информация;
 • право на достъп до личните Ви данни;
 • право на коригиране;
 • право на изтриване;
 • право на ограничаване на обработването;
 • право на преносимост на данните;
 • право на възражение срещу обработване на личните му данни.

Имате право и да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в качеството и на национален надзорен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработването на личните Ви данни от дружеството.

Ще отговорим на всяко Ваше искане, без излишно забавяне в 14-дневен срок от получаването му на горепосочените адреси за кореспонденция.

23.05.2018 год.
Управител: Димитър Палов
гр. София