ПОЛИТИКА

 за обработването на лични данни на физически лица от “КАНТОРА НАБИС” ЕООД и предприеманите от дружеството мерки за защита на тези данни

Настоящият документ е съставен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679О на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., наричан за краткост GDPR или Регламента, на относимите разпоредби на Закона за защита на личните данни, на подзаконовите актове по прилагането му, както и насоките на Комисията за защита на личните данни. Неговата цел е да опише подхода към законосъобразното обработане на Вашите лични данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от „КАНТОРА НАБИС“ ЕООД дейност.
Политиката включва следната информация:
 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С НЕГО
 2. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ
 3. ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ
 4. ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДАННИТЕ /ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ/
 5. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ
 6. КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ
ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С НЕГО
Търговско дружество „КАНТОРА НАБИС“ ЕООД, представлявано от своя управител, със седалище и адрес на управление с. Горна Липница, община Павликени, ул. „32-ра“ № 11 обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.
Можете да се свържете с нас по въпроси, касаещи обработваните от нас Ваши лични данни на следния телефон: 0886 71 90 54, както и на адрес за кореспонденция: с. Горна Липница, община Павликени, ул. „32-ра“ № 11  или електронен адрес: arummaculatumbg@gmail.com.
КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ
Обработваните от дружеството лични данни имат за цел да съдействат за осъществяване на извършваната от него дейност и по-конкретно:
 • Да поддържа граждански правоотношения със своите служители/сътрудници при спазване на относимата нормативна уредба;
 • Да поддържа договорни отношения с физически лица – клиенти/възложители и/или физически лица, представляващи клиенти/възложители при и по повод осъществяването на основната и/или съпътстващите дейности на Дружеството при спазване на относимата нормативна уредба;
 • Да поддържа партньорски отношения с трети лица, за осъществяване на основната и/или която и да е от съпътстващите я дейности, включително, но не само: счетоводители, данъчна администрация, Агенция по вписванията; Служба по трудова медицина; Главна инспекция по труда, Банки, Застрахователни компании и застрахователни брокери, нотариуси и др. в изпълнение на изискванията на законодателството.
За постигане на по-горе изброените цели, търговско дружество „КАНТОРА НАБИС“ ЕООД обработва следните категории и конкретни видове данни:
 1. ЛИЧНИ ДАННИ, МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ и ПАРТНЬОРИ:
 • имена – за целите на сключване на договори;
 • ЕГН;
 • адрес – за кореспонденция за нуждите на нуждите на конкретен договор; електронна поща;
 • телефонни номера – личен/ служебен, на който физическото лице се е съгласило да получава обаждания;
Данните се съхраняват в регистър „Клиенти/ доставчици/ партньори”.
 1. ЛИЧНИ ДАННИ, МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ГРАЖДAНСКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ СЪС СЛУЖИТЕЛИ/СЪТРУДНИЦИ:
 • имена – за граждански договори, за пълномощни и пр.;
 • адрес – за кореспонденция за нуждите на конкретен договор; електронна поща;
 • телефонни номера – личен/ служебен, на който субектът се е съгласил да получава обаждания;
 • ЕГН /ЛНЧ;
 • дипломи, сертификати, относими към длъжността;
 • лични банкови сметки – за изплащане на възнаграждения;
 • автобиографии (CV) – при кандидатстване и/или постъпване на работа.
Данните се съхраняват в регистър „Граждански договори/авторски договори”.
ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ
Търговско дружество „КАНТОРА НАБИС“ ООД обработва законосъобразно горепосочените лични данни, изцяло или като отделни видове, на основанията, предвидени в чл.6 от Регламента, като най-често се обработват на следните основания:
Договорно основание
Ние обработваме Вашите лични данни, когато това е необходимо за предприемане на стъпки за сключване на договор с Вас/представляваното от Вас лице или за изпълнение на вече сключен договор.
Ако Вие не предоставите личните си данни, ние няма да влезем  в правоотношение с Вас.
Законово задължение
В случаите, когато спрямо дружеството се прилагат редица нормативни задължения, предвидени в различни законодателни актове /както на национално ниво, така и съгласно законодателството на ЕС/, с оглед на тяхното изпълнение ние обработваме Вашите лични данни за спазване на съответното задължение, което се прилага спрямо нас. Например:  подаване на информация и отчети към НАП и други държавни органи в съответствие с приложимото национално законодателство.
Ако Вие не предоставите личните си данни, ние няма да влезем в правоотношение с Вас.
Съгласие
В други случаи дружеството обработва Вашите лични данни единствено въз основа и след получаване на Вашето изрично съгласие за това.
ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДАННИТЕ /ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ/
 • Относно данните, които се съхраняват в регистър „Клиенти/ доставчици/ партньори“
Данните от регистъра не се предоставят на трети лица, с изключение на съответните компетентни органи, когато това се изисква от закона.
Данните в регистъра на хартиен и технически носител се обработват от фирма “Блу Скай Майнинг” ЕООД, която осигурява оперативен счетоводител за извършване на счетоводната дейност в дружеството. Правата и задълженията на фирмата по отношение на обработването на лични данни се определят в договора между „КАНТОРА НАБИС“ ООД и “Блу Скай Майнинг” ЕООД, както и в ИНСТРУКЦИЯ относно защита на личните данни, обработвани от „КАНТОРА НАБИС“ ООД, утвърдена на 23.05.2018 година.
 • Относно данните, които се съхраняват в регистър „Граждански договори/авторски договори”.
Данните от регистъра не се предоставят на трети лица, с изключение на предаването на справки в НОИ и НАП, съгласно изискванията на съответните нормативни актове.
Данните в регистъра на хартиен и технически носител се обработват от фирма “Блу Скай Майнинг” ЕООД, която осигурява оперативен счетоводител за извършване на счетоводната дейност в дружеството. Правата и задълженията на фирмата по отношение на обработването на лични данни се определят в договора между „КАНТОРА НАБИС“ ЕООД и “Блу Скай Майнинг” ЕООД, както и в ИНСТРУКЦИЯ относно защита на личните данни, обработвани от „КАНТОРА НАБИС“ ЕООД, утвърдена на 23.05.2018 година. 
 
СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ 
„КАНТОРА НАБИС“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за следните срокове:
Регистър „Клиенти/доставчици/партньори“
Данните се съхраняват за срок от 5 /пет/ години от приключване на съответния случай, съгласно чл. 47, ал. 1 от Закона за адвокатурата.
Регистър „Граждански договори”
Данните се съхраняват за срок от 5 /пет/ години, считано от 01 януари на годината следваща годината на плащане на хонорара, съгласно чл. 38, ал. 1 т. 4 ДОПК.
КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ
Имате следните права по отношение на обработваните от търговско дружество „КАНТОРА НАБИС“ ЕООД Ваши лични данни :
 • право на информация;
 • право на достъп до личните Ви данни;
 • право на коригиране;
 • право на изтриване;
 • право на ограничаване на обработването;
 • право на преносимост на данните;
 • право на възражение срещу обработване на личните му данни.
Имате право и да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в качеството и на национален надзорен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработването на личните Ви данни от дружеството.
Ще отговорим на всяко Ваше искане, без излишно забавяне в 14-дневен срок от получаването му на горепосочените адреси за кореспонденция.
23.05.2018 год.                                                                                              Управител: Димитър Палов
гр. София